Kur’an Ahkamının Değişmesi

        

     Gelenek ile modernizmin kıyaslandığı,
        içeriği çok geniş harika bir eser!

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

"İslam, üstündür. Hiçbir şey ona üstün olamaz "
(Buhari, II, 96, cenâiz, 79; Darekutnî Sünen III, 252; Beyhakî, es-Sünenu'l-kübra VI, 205; Zeyle"î, Nasbu'r-raye, III, 213; İbn Hacer, Fethu'l-bari, III, 261; Taberani, el-Mu'cem'us Sağır, 948; Tahavi, Şerh'u Meani'l Asar, 5267; Feyz'ül-kadir, III/179)